ویلای استخردار نوساز شیرود

رامسر 250,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1 کد ملک

ویلای تریپلکس استخر سرپوشیده

رامسر 450,000 تومان 1
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 کد ملک

ویلای استخردار سه خوابه صورتی

رامسر 500,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 کد ملک

اجاره ویلای استخردار ساحلی

allCity 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 کد ملک

ویلای سه خوابه استخردار

allCity 500,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 کد ملک

اجاره ویلا استخرسوناجکوزی

allCity 700,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 کد ملک

اجاره ویلا2استخره سوپرلوکس

allCity 1,200,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 0 طبقه
 • 0 اتاق
 • 8 کد ملک

ویلای لاکچری استخر و بیلیارد

allCity 500,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 9 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی استخروبیلیارد

allCity 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 کد ملک

اجاره ویلای تریپلکس استخردار

allCity 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 11 کد ملک

اجاره ویلادوبلکس استخرسرپوشیده

رامسر 550,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 12 کد ملک

اجاره ویلای جنگلی استخروجکوزی

رامسر 550,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 13 کد ملک

ویلای دوخوابه استخر سوناجکوزی

رامسر 550,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 14 کد ملک

اجاره ویلای دوخوابه استخردار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 15 کد ملک

اجاره ویلای استخردار جنگلی

رامسر 350,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 16 کد ملک

ویلا با استخر سرپوشیده ابگرم

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 17 کد ملک

ویلای دوخوابه با استخر سرپوشید

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 18 کد ملک

ویلاجنگلی استخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 19 کد ملک

اجاره ویلای استخردار و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 20 کد ملک

اجاره ویلای استخر وجکوزی شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 21 کد ملک

اجاره ویلاباغ استخر و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 22 کد ملک

اجاره ویلای استخرسرپوشیده چوبی

allCity 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 23 کد ملک

ویلای ساحل اختصاصی استخردار

allCity 350,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 24 کد ملک

ویلای استخرداروسونا رامسر

allCity 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 25 کد ملک

اجاره ویلای استخردار نوساز

allCity 400,000 تومان 2
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 26 کد ملک

اجاره ویلای سه خوابه استخردار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 27 کد ملک

اجاره ویلای استخرسرپوشیده

allCity 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 28 کد ملک

اجاره ویلای استخردار سه خوابه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 29 کد ملک

ویلای استخر و سونا وجکوزی تازه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 30 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه

allCity 300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 32 کد ملک

ویلاباغ استخردار سه خوابه

رامسر 350,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 35 کد ملک

ویلای استخردار ساحلی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 36 کد ملک

ویلا استخردار ساحلی دوخوابه

تنكابن 350,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 37 کد ملک

ویلای دوخوابه استخرسرپوشیده

allCity 350,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 38 کد ملک

ویلای استخردارروبازابگرم ساحلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 39 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه

allCity 350,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 40 کد ملک

ویلای استخرو سونا رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک

ویلای استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 43 کد ملک

ویلای دو استخره و بیلیارد

رامسر 700,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 44 کد ملک

ویلای لاکچری استخرداروبیلیارد

رامسر 800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 45 کد ملک

دو خوابه استخردار رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 46 کد ملک

ویلای استخرسرپوشیده نوساز

رامسر 350,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 47 کد ملک

ویلای اجاره ای استخر رو باز

رامسر 450,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 49 کد ملک

ویلای اجاره ای جکوزی وبیلیارد

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 50 کد ملک

ویلای استخردار تک خوابه

رامسر 300,000 تومان 0
 • 70m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 51 کد ملک

ویلای اجاره ای ساحلی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 52 کد ملک

ویلای اجاره ای رو به دریا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 53 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه جنگلی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 54 کد ملک

ویلای سه خوابه چسبیده به دریا

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 55 کد ملک

ویلای اجاره ای روبه دریا

رامسر 200,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 56 کد ملک

ویلای دو خوابه چسبیده به دریا

رامسر 250,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 6 طبقه
 • 8 اتاق
 • 57 کد ملک

ویلاباغ ساحل اختصاصی و بیلیارد

رامسر 500,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 58 کد ملک

استخر ساحلی باغ 4خوابه

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 59 کد ملک

دو خواب دربست جنگلی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 60 کد ملک

اجاره ویلا دوخوابه دربست نوساز

تنكابن 200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 61 کد ملک

اجاره ی ویلای دوخوابه نوساز

تنكابن 150,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 62 کد ملک

اجاره ويلا سوپر لوكس استخردار

سلمان شهر 1,500,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 64 کد ملک

اجاره ویلای دوخوابه استخردار

تنكابن 250,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 65 کد ملک

اجاره ویلای استخرروباز جنگلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 66 کد ملک

ویلا باغ 1400 متر استخردار

بندرانزلي 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 67 کد ملک

ویلای استخردار نوساز شیرود

رامسر 250,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1 کد ملک

ویلای تریپلکس استخر سرپوشیده

رامسر 450,000 تومان 1
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 کد ملک

ویلای استخردار سه خوابه صورتی

رامسر 500,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 کد ملک

اجاره ویلای استخردار ساحلی

allCity 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 کد ملک

ویلای سه خوابه استخردار

allCity 500,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 کد ملک

اجاره ویلا استخرسوناجکوزی

allCity 700,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 کد ملک

اجاره ویلا2استخره سوپرلوکس

allCity 1,200,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 0 طبقه
 • 0 اتاق
 • 8 کد ملک

ویلای لاکچری استخر و بیلیارد

allCity 500,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 9 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی استخروبیلیارد

allCity 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 کد ملک

اجاره ویلای تریپلکس استخردار

allCity 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 11 کد ملک

اجاره ویلادوبلکس استخرسرپوشیده

رامسر 550,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 12 کد ملک

اجاره ویلای جنگلی استخروجکوزی

رامسر 550,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 13 کد ملک

ویلای دوخوابه استخر سوناجکوزی

رامسر 550,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 14 کد ملک

اجاره ویلای دوخوابه استخردار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 15 کد ملک

اجاره ویلای استخردار جنگلی

رامسر 350,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 16 کد ملک

ویلا با استخر سرپوشیده ابگرم

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 17 کد ملک

ویلای دوخوابه با استخر سرپوشید

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 18 کد ملک

ویلاجنگلی استخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 19 کد ملک

اجاره ویلای استخردار و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 20 کد ملک

اجاره ویلای استخر وجکوزی شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 21 کد ملک

اجاره ویلاباغ استخر و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 22 کد ملک

اجاره ویلای استخرسرپوشیده چوبی

allCity 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 23 کد ملک

ویلای ساحل اختصاصی استخردار

allCity 350,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 24 کد ملک

ویلای استخرداروسونا رامسر

allCity 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 25 کد ملک

اجاره ویلای استخردار نوساز

allCity 400,000 تومان 2
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 26 کد ملک

اجاره ویلای سه خوابه استخردار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 27 کد ملک

اجاره ویلای استخرسرپوشیده

allCity 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 28 کد ملک

اجاره ویلای استخردار سه خوابه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 29 کد ملک

ویلای استخر و سونا وجکوزی تازه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 30 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه

allCity 300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 32 کد ملک

ویلاباغ استخردار سه خوابه

رامسر 350,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 35 کد ملک

ویلای استخردار ساحلی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 36 کد ملک

ویلا استخردار ساحلی دوخوابه

تنكابن 350,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 37 کد ملک

ویلای دوخوابه استخرسرپوشیده

allCity 350,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 38 کد ملک

ویلای استخردارروبازابگرم ساحلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 39 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه

allCity 350,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 40 کد ملک

ویلای استخرو سونا رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک

ویلای استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 43 کد ملک

ویلای دو استخره و بیلیارد

رامسر 700,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 44 کد ملک

ویلای لاکچری استخرداروبیلیارد

رامسر 800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 45 کد ملک

دو خوابه استخردار رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 46 کد ملک

ویلای استخرسرپوشیده نوساز

رامسر 350,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 47 کد ملک

ویلای اجاره ای استخر رو باز

رامسر 450,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 49 کد ملک

ویلای اجاره ای جکوزی وبیلیارد

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 50 کد ملک

ویلای استخردار تک خوابه

رامسر 300,000 تومان 0
 • 70m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 51 کد ملک

ویلای اجاره ای ساحلی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 52 کد ملک

ویلای اجاره ای رو به دریا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 53 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه جنگلی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 54 کد ملک

ویلای سه خوابه چسبیده به دریا

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 55 کد ملک

ویلای اجاره ای روبه دریا

رامسر 200,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 56 کد ملک

ویلای دو خوابه چسبیده به دریا

رامسر 250,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 6 طبقه
 • 8 اتاق
 • 57 کد ملک

ویلاباغ ساحل اختصاصی و بیلیارد

رامسر 500,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 58 کد ملک

استخر ساحلی باغ 4خوابه

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 59 کد ملک

دو خواب دربست جنگلی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 60 کد ملک

اجاره ویلا دوخوابه دربست نوساز

تنكابن 200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 61 کد ملک

اجاره ی ویلای دوخوابه نوساز

تنكابن 150,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 62 کد ملک

اجاره ويلا سوپر لوكس استخردار

سلمان شهر 1,500,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 64 کد ملک

اجاره ویلای دوخوابه استخردار

تنكابن 250,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 65 کد ملک

اجاره ویلای استخرروباز جنگلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 66 کد ملک

ویلا باغ 1400 متر استخردار

بندرانزلي 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 67 کد ملک