ویلای استخردار دوخوابه

تنكابن 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 69 کد ملک

اجاره ویلای استخرروباز جنگلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 66 کد ملک

اجاره ویلای دوخوابه استخردار

تنكابن 250,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 65 کد ملک

اجاره ی ویلای دوخوابه نوساز

تنكابن 150,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 62 کد ملک

اجاره ویلا دوخوابه دربست نوساز

تنكابن 200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 61 کد ملک

ویلای استخردارروبازابگرم ساحلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 39 کد ملک

ویلا استخردار ساحلی دوخوابه

تنكابن 350,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 37 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه

تنكابن 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 69 کد ملک

اجاره ویلای استخرروباز جنگلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 66 کد ملک

اجاره ویلای دوخوابه استخردار

تنكابن 250,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 65 کد ملک

اجاره ی ویلای دوخوابه نوساز

تنكابن 150,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 62 کد ملک

اجاره ویلا دوخوابه دربست نوساز

تنكابن 200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 61 کد ملک

ویلای استخردارروبازابگرم ساحلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 39 کد ملک

ویلا استخردار ساحلی دوخوابه

تنكابن 350,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 37 کد ملک