ویلای استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 43 کد ملک

ویلای استخرو سونا رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک

ویلای استخردار ساحلی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 36 کد ملک

ویلاباغ استخردار سه خوابه

رامسر 350,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 35 کد ملک

ویلای استخردار نوساز شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1 کد ملک

ویلای استخر و سونا وجکوزی تازه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 30 کد ملک

اجاره ویلای استخردار سه خوابه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 29 کد ملک

اجاره ویلای سه خوابه استخردار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 27 کد ملک

اجاره ویلاباغ استخر و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 22 کد ملک

اجاره ویلای استخر وجکوزی شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 21 کد ملک

اجاره ویلای استخردار و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 20 کد ملک

ویلاجنگلی استخرسرپوشیده و سونا

رامسر 800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 19 کد ملک

ویلای دوخوابه با استخر سرپوشید

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 18 کد ملک

ویلا با استخر سرپوشیده ابگرم

رامسر 300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 17 کد ملک

اجاره ویلای استخردار جنگلی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 16 کد ملک

اجاره ویلای دوخوابه استخردار

رامسر 350,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 15 کد ملک

ویلای دوخوابه استخر سوناجکوزی

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 14 کد ملک

اجاره ویلای جنگلی استخروجکوزی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 13 کد ملک

اجاره ویلادوبلکس استخرسرپوشیده

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 12 کد ملک

ویلای استخردار سه خوابه صورتی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 کد ملک

ویلای تریپلکس استخر سرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 1
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 کد ملک

ویلای استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 43 کد ملک

ویلای استخرو سونا رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک

ویلای استخردار ساحلی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 36 کد ملک

ویلاباغ استخردار سه خوابه

رامسر 350,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 35 کد ملک

ویلای استخردار نوساز شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1 کد ملک

ویلای استخر و سونا وجکوزی تازه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 30 کد ملک

اجاره ویلای استخردار سه خوابه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 29 کد ملک

اجاره ویلای سه خوابه استخردار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 27 کد ملک

اجاره ویلاباغ استخر و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 22 کد ملک

اجاره ویلای استخر وجکوزی شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 21 کد ملک

اجاره ویلای استخردار و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 20 کد ملک

ویلاجنگلی استخرسرپوشیده و سونا

رامسر 800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 19 کد ملک

ویلای دوخوابه با استخر سرپوشید

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 18 کد ملک

ویلا با استخر سرپوشیده ابگرم

رامسر 300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 17 کد ملک

اجاره ویلای استخردار جنگلی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 16 کد ملک

اجاره ویلای دوخوابه استخردار

رامسر 350,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 15 کد ملک

ویلای دوخوابه استخر سوناجکوزی

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 14 کد ملک

اجاره ویلای جنگلی استخروجکوزی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 13 کد ملک

اجاره ویلادوبلکس استخرسرپوشیده

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 12 کد ملک

ویلای استخردار سه خوابه صورتی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 کد ملک

ویلای تریپلکس استخر سرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 1
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 کد ملک