ویلای استخردار دوخوابه

allCity 350,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 40 کد ملک

ویلای دوخوابه استخرسرپوشیده

allCity 350,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 38 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه

allCity 300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 32 کد ملک

اجاره ویلای استخرسرپوشیده

allCity 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 28 کد ملک

اجاره ویلای استخردار نوساز

allCity 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 26 کد ملک

ویلای استخرداروسونا رامسر

allCity 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 25 کد ملک

ویلای ساحل اختصاصی استخردار

allCity 350,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 24 کد ملک

اجاره ویلای استخرسرپوشیده چوبی

allCity 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 23 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه

allCity 350,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 40 کد ملک

ویلای دوخوابه استخرسرپوشیده

allCity 350,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 38 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه

allCity 300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 32 کد ملک

اجاره ویلای استخرسرپوشیده

allCity 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 28 کد ملک

اجاره ویلای استخردار نوساز

allCity 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 26 کد ملک

ویلای استخرداروسونا رامسر

allCity 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 25 کد ملک

ویلای ساحل اختصاصی استخردار

allCity 350,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 24 کد ملک

اجاره ویلای استخرسرپوشیده چوبی

allCity 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 23 کد ملک